Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych jest AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o., ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin i AUTOCOMP SERWIS sp. z o.o. ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin (dalej: ACM i ACS lub Administrator).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Podstawą prawn przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez ACM i ACS jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością ACM i ACS. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ACM i ACS. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ACM i ACS informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 4. Celem, dla których ACM i ACS przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością ACM i ACS. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez ACM i ACS. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ACM i ACS jest:
  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ACM i ACS szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,
  2. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości umów.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. ACM i ACS przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,
  2. administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. ZUS, PFRON),
  3. instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
  4. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ACM i ACS oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  5. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
  6. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym uprawnionym instytucjom i organom kontrolnym.
 6. Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez ACM i ACS, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W szczególności dane osobowe:
  1. pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez ACM i ACS przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ACM i ACS są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
  3. pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ACM i ACS – z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa – ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie ACM i ACS i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ACM i ACS. ACM i ACS udostępnia adres e-mail rodo@autocomp.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych.
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w ACM i ACS, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydziały merytoryczne ACM i ACS.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ACM i ACS ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. ACM i ACS nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
Góra